Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 2.9.2014

 Zápis z členské schůze konané 2.9.2014

Členská schůze Parkinsonik klubu Hradec Králové se konala dne 2.9.2014 od 11.30 hod ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.

Schůze se zůčastnilo 21 členů klubu a 3 hosté, ze schůze se omluvili 4, viz prezenční listina.

Program schůze –           1. Zahájení

                                               2. zpráva o činnosti 01.-08.2014

                                               3. zpráva o hospodaření za 1.pololetí 2014-09-07

                                               4. návrh na úpravu počtu členů výboru

                                               5. volba kontrolní komise klubu

                                               6. diskuse                                                         

                                               7. závěr                                   

 

Bod 2. Programu – zpráva o činnosti za období leden až srpen 2014 shrnula vše, co se událo v klubu v tomto období. Je přílohou tohoto zápisu.

Bod 3. – konečný zůstatek v pokladně k 30.6.2014 – hotovost- 9 955,-Kč

 Příjmy do pokladny        + 69 690,- Kč

Výdaje z pokladny               - 59 735,- Kč

Zůstatek                            +   9 955,- Kč                                                      

Konečný zůstatek na BÚ    67 682,55 Kč

Klub získal dotace od magistrátu Hradce Králové a od hejtmana Královéhradeckého kraje. Dotace jsou používány hlavně na úhradu pronájmů haly a bazénu a dalších činností v souladu se smlouvami.

Bod 4. – byla navržena redukce počtu členů výboru. Pod diskusi k tomuto bodu se účastníci schůze dohodli na stažení tohoto bodu z programu jednání s tím, že výbor bude pracovat ve stejném složení a případné snížení počtu členů výboru bude řešeno až na členské schůzi na konci roku 2014.

 Bod 5. – za členy KK byli navrženi M. Hurdálek a M. Krupička, oba s návrhem souhlasili.

Byla provedena volba KK – pro   21,  proti   0,  zdržel se    0.

Bod mimo program – předsedkyně klubu S.Pospíšilová požádala členskou schůzi o souhlas s uskutečněním a proplacením služební cesty do Rychnova nad Kněžnou spojenou s přípravou rekondičního pobytu klubu v roce 2015. Jedná se o prohlídku možného ubytování a prostor pro konání rekondičního pobytu.

Členská schůze odsouhlasila tuto cestu a její proplacení podle platných předpisů jednomyslně, tedy 21 hlasů pro.

Bod 6. –  v diskusi jsme se vrátili ke zprávě o činnosti, akce Stříbrný rybník. Bylo navrženo, aby se na příští rok zajistilo více míst k sezení a případný další přístřešek. S tím souhlasili všichni.

 

Závěr :

Členská schůze schválila :

1. volbu členů kontrolní komise ve složení M. Hurdálek a M. Krupička.

2. služební cestu a její proplacení podle platných předpisů.

Členská schůze vzala na vědomí :

1. zprávu o činnosti za období leden – srpen 2014

2. zprávu o hospodaření za 1.pololetí 2014.

Členská schůze ukládá :

1. nově zvolené kontrolní komisi provést kontrolu hospodaření a činnosti výboru a klubu a na příští členské schůzi předložit revizní zprávu z této kontroly.

 

V Předměřicích nad Labem 2.9.2014

 

Zapsala : Stanislava Pospíšilová